Hoitotahdosta ammattilaisille

MITÄ AMMATTILAISEN ON HYVÄ HUOMIOIDA?

Ajankohta

Samalla kun asiakas ilmoittautuu teille joko kotipalvelun, palvelutalon tai laitoshoidon pitkäaikaiseksi asiakkaaksi, olisi hyvä varmistaa, onko hänellä ajantasalla olevat hoito- ja hoivatahto ja missä ne sijaitsevat. Mikäli niitä ei ole, häntä  kannattaa rohkaista niiden laatimiseen.

Suullinen vai kirjallinen

Myös suullisesti ilmaistut hoito- ja hoivatahto ovat juridisesti ja eettisesti sitovia. Mikäli asiakas ilmaisee teille suullisesti toivomuksia siitä, miten hän toivoo itseään tulevaisuudessa hoidettavan, kannattaa nämä tiedot dokumentoida heti asiakkaan asiakirjoihin tai potilaspapereihin. Häntä voi rohkaista laatimaan tarkempi tahdonilmaisu kirjallisesti tai hän voi sanella sen ammattilaiselle.

Asiakkaan kognitiivisten taitojen arviointi

Hoitohenkilökunnan tulee arvioida, onko asiakas kompetentti laatimaan hoito- ja hoivatahtonsa:

 • kykeneekö hän ilmaisemaan tahtonsa
 • millainen on asiakkaan vireystila hoito- ja hoivatahdon laatimiseen
 • tarvitseeko hän apua hoito- ja hoivatahdon kirjalliseen laatimiseen
 • mistä asioista hän kykenee päättämään itsenäisesti ja mistä asioista ei
 • ymmärtääkö hän hoito- ja hoivatahdon merkityksen ja tarkoituksen
 • ymmärtääkö hän hoito- ja hoivatahdossa ilmaistuja käsitteitä

Hoitohenkilökunnan ja tahdon täyttäjän tulee jatkuvasti varmistaa, että asiakas ymmärtää kysymyksen ja asiayhteyden. Kognitiivisia taitoja voi myös mitata erilaisin mittarein. Epävarmoissa tilanteissa kognitiivisen taidot on hyvä arvioida moniammatillisesti.

Pätevyys ja sitovuus

Kirjallinen ja suullinen hoito- ja hoivatahto ovat luotettavia ja sitovat niin juridisesti kuin eettisesti hoitohenkilökuntaa. Luotettavuus ja ajankohtaisuus tulee varmistaa aika-ajoin. Tahdonilmaisuja tulee noudattaa, ellei ole perusteltua syytä olettaa, että asiakkaan tahto olisi muuttunut eikä sen toteuttamisesta aiheuteta vahinkoa tai vaaraa muille asiakkaille tai ympäristölle.

Mikäli hoitotahdossa kehotetaan rikkomaan yleisiä hyviä tapoja, sen toteuttaminen vaatii ylivoimaisia resursseja tai se velvoittaa laittomiin tekoihin, ei sitä voida noudattaa.

Perusteleminen

Hoito- ja hoivatahto vahvistaa asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta. Se mahdollistaa hyvän hoidon ja palvelun laadun sekä asiakkaan osallistumisen omaan hoitoonsa liittyvään päätöksentekoon siinäkin tilanteessa, kun hän ei enää kykene itse ilmaisemaan omaa tahtoaan.

Hoito- ja hoivatahto ovat ammattilaisille arvokas työväline toteuttaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta siinä tilanteessa, kun asiakas tai potilas ei kykene enää luotettavasti ilmaisemaan omaa tahtoaan. Siihen asti varmistetaan tahto aina henkilökohtaisesti asiakkaalta itseltään. Joskus myös omainen osaa kertoa, mikä olisi mahdollisesti asiakkaan oma tahto.

Hoito- ja hoivatahdosta on hyvä informoida myös läheisiä, omaisia, edunvalvojia tai läheispäättäjiä.

Arvolupauksien ja perustehtävien tietäminen

Asiakas ja potilas voi tahtoa toteutettavaksi sellaisia palveluja tai hoitoja, jotka eivät kuulu sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin tai velvoitteisiin. Tämän vuoksi ammattilaisen tulee tietää

 • mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan perustehtävät ja velvollisuudet
 • mitkä ovat asiakkaan ja potilaan oikeudet
 • mitkä ovat organisaation arvolupaukset tai palvelulupaukset asiakkaille ja potilaille
 • mitkä ovat yksikön tai osaston arvolupaukset tai palvelulupaukset asiakkaille ja potilaille
 • mitkä ovat kunkin ammattikunnan tai yksikön määrittelemät perustehtävät

Ammattilaisen tulee osata perustella asiakkaalle tai tämän omaiselle, edunvalvojalle tai läheispäättäjälle, jos tahdonilmaisu on ristiriidassa sosiaali- ja terveysalan perustehtävän sekä tavoitteiden kanssa.

Jos asiakkaan tai potilaan tahdonilmaisu vaatii yllä mainitussa tilanteessa erityisiä resursseja, kuten rahaa, hän voi itse  varautua vaadittavien resurssien järjestämiseen tahdonilmaisun toteuttamiseksi.