Hoitotahto lainsäädännössä, etiikassa ja suosituksissa

HOITO- JA HOIVATAHTOA OHJAAVAT SÄÄDÖKSET, SUOSITUKSET JA EETTISET PERIAATTEET

Hoito- ja hoivatahtoa säätelevät argumentit löytyvät erityisesti perustuslaista, potilaslaista,  sosiaalihuollon asiakaslaista sekä vanhuspalvelulaista. Niiden keskeinen periaate on asiakkaan ja potilaan itsemäärämisoikeuden kunnioittaminen sekä omaan hoitoonsa liittyvään päätöksentekoon  osallistuminen.

LAINSÄÄDÄNTÖÄ

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990731?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Perustuslaki Suomen perustuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010099 Asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19891062 Erikoissairaanhoitolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1972/19720066 Kansanterveyslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559 Laki terveydenhuollon ammattilaisista

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010099 Laki potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326 Terveydenhuoltolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820710 Sosiaalihuoltolaki

 

SUOSITUKSET

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=fin Ihmisoikeuksien julistus

http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveydenhuolto/elaman_loppuvaiheen_hoito/saattohoito

http://www.etene.fi/c/document_library/get_file?folderId=17165&name=DLFE-540.pdf

http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/terveyspalvelut/terveyskeskus/tk-vastaanotto/saattohoito/Sivut/default.aspx

 

EETTISET PERIAATTEET

Ihmisarvon kunnioittaminen

Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen

Asiakkaan ja potilaan osallisuuden sekä päätöksenteon vahvistaminen

Asiakkaan ja potilaan tahdon ilmaisun mahdollistaminen ja tahdon kirjaaminen

Asiakkaan ja potilaan tahdon ilmaisun kuuleminen, huomioiminen ja sen mukaan toimiminen, ellei sen noudattaminen vahingoita toisia ihmisiä tai kavenna toisten vapautta ja oikeuksia